VODEĆI

PRINCIPI

Na ovoj stranici možete istražiti vodeće principe na osnovu kojih je osnovana INThROugh mreža.

VODEĆI PRINCIPI

Promocija
Evropske vrednosti
Sinergija
Jezik
Obrazovanje
Učešće

INThROugh mreža je posvećena promociji interkulturalnog dijaloga i osnaživanja evropskog projekta među građanima, a naročito mladima. Verujemo je ovo od ključne važnosti za budućnost Evrope.

Članovi mreže su potpuno uvereni da uključivanje evropskih vrednosti u život lokalnih zajednica i mladih ljudi predstavlja kamen temeljac društvenog i individualnog razvoja kao i ključni korak ka uključivanju u evropsko građansko društvo.

 Međusektorska sinergija između bazičnih sportova i obrazovanja je moćna pokretačka sila za transformisanje društvenih i transnacionalnih izazova. Zbog toga odlučno podržavamo saradnju i sinergiju svih relevantnih aktera na lokalnom nivou – sportskih klubova, omladinskih organizacija i lokalnih uprava.

Sport predstavlja neutralni jezik koji razumeju svi mladi ljudi, bez obzira na njihovu pripadnost određenoj etničkoj, verskoj, kulturnoj ili ekonomskoj grupi. On je takođe jedna od omiljenih i najefektivnijih formi aktivizma među mladima i zato igra vitalnu ulogu u njihovoj društvenoj edukaciji.

Obrazovanje u sportu i kroz sport može značajno da podigne svest mladih ljudi o gorućim problemima sa kojima se svi suočavamo i da im da podršku u postizanju dugoročnih obrazovnih ciljeva kao što su jačanje solidarnosti i tolerancije kao i razumevanje vrednosti jednakosti, različitosti i mira.

Verujemo da je učešće mladih i uključivanje mladih u sportske i zdrave fizičke aktivnosti potrebno povećati u Hrvatskoj, Severnoj Makedoniji i Srbiji, imajući u vidu da su nivoi njihovog učešća niži od proseka u EU. Aktivno učešće u sportskim aktivnostima doprinosi zaštiti i unapređenju fizičkog i mentalnog zdravlja mladih ljudi.

PISMO O NAMERAMA

Osnovni principi su sumirani u pismu o namerama koje potpisuju predstavnici lokalne uprave, sportskih klubova i omladinskih organizacija iz Hrvatske, Severne Makedonije i Srbije.

Projekat "INThROugh - Power of cross-sectoral synergy between education and sport" sufinansiran je od strane programa Erazmus+ Evropske unije