NFo u sportu

Metodologije i primeri

Metodologije i primeri – Da li si ti taj?

Trajanje: 45 minuta
Ciljna grupa: preko 8 godina – primenljivo u svim sportovima
Veličina grupe: Najmanje 10 učesnika
Ljudski resursi: Jedan facilitator
Potrebno okruženje: Otvoren prostor (teren, velika prostorija ili spoljno okruženje)
Potrebni materijali: Čunjevi, stolice ili drugi predmeti koji se mogu koristiti kao „prepreke“
Lopte (jednak broj broju učesnika)
Lepljiva traka
Set kartica sa ulogama (jednak broj broju učesnika)

 

Ciljevi sesije:
• istražiti efekte ekskluzivnog grupisanja na pojedinca ili grupu ljudi
• istražiti kako reagujemo na iskustvo odbacivanja i kakav je osećaj pripadanje grupi
• pružiti generalno znanje o definiciji inkluzije, isključivanja i integracije

Opis:

Korak 1 (priprema pre aktivnosti):
Pripremite prostor/materijale:
• Pripremite kartice sa ulogama u onolikom broju koliko ima učesnika. Uloge na karticama dele učesnike u dva tima: TIM A i TIM B. Neke uloge će imati dodatne napomene kao što su:
– TEAM A – gluva osoba
– TEAM B – osoba sa jednom nogom
– TEAM A – slepa osoba
– TEAM B – osoba koja ne zna jezik
– TEAM A – starija osoba, itd.
Treba da imate bar tri igrača sa dodatnim napomenama u svakoj grupi od deset igrača. Možete prilagoditi uloge ili dodati/izmisliti nove karakteristike.
• Nacrtajte pravu liniju na zemlji koristeći lepljivu traku i još jednu sličnu na drugoj strani terena. Linije će služiti kao startne i završne linije u vašoj igri.
• Postavite čunjeve/stolice/predmete u prostor između linija nasumično da biste otežali igračima pravolinijsko kretanje od jedne do druge linije.

Korak 2 (10 minuta):
Objasnite aktivnost:
• Dajte svakom učesniku po jednu loptu.
• Nasumično podelite kartice sa ulogama učesnicima koji treba svoje uloge (i specijalne karakteristike) da drže u tajnosti. Facilitator ne treba da otkriva da postoje specijalne uloge.
• Cilj igre je da igrači dođu do cilja hodajući.
• Igračima nije dozvoljeno da dodirnu, pomere ili preskoče prepreku dok im facilitator to ne kaže .
• Igrači treba da prate instrukcije facilitatora i da stanu kada facilitator pljesne rukama.
• Igrači se postavljaju iza startne linije i spremni su da prate instrukcije. Oni koji imaju specijalne uloge treba da se ponašaju u skladu sa njima.

Korak 3 (20 minuta):
Facilitator traži od igrača da počnu da hodaju i rade različite radnje (udaraju loptu o pod, drže loptu u desnoj/levoj ruci, šutiraju loptu itd). Svaki put kada facilitator pljesne rukama, igrači treba da stanu i da prate sledeću instrukciju.

Debriefing: (15 minuta)
Ideja ove aktivnosti nije pobeđivanje i zato ima igrača od kojih se ne očekuje da dođu do cilja. Oni treba da osete kakav je osećaj pripadati grupi isključenih iz bilo kog razloga. Pošto se aktivnost završi, grupa treba da počne proces debrifinga:
• Šta mislite o ovoj aktivnosti? Da li ste primetili nešto čudno tokom igre?
• Za koga mislite da je imao specijalnu ulogu i koju?
• Kako ste reagovali kada (ako) ste to primetili? Da li ste učinili nešto da podržite svoje kolege?
• Za one sa specijalnim ulogama: da li ste uživali u igri? Da li vam je bila teška? Kako ste se osećali? Zašto?
• Da li ste nekad osetili nešto slično dok ste se bavili sportom? Da li ste reagovali i pomogli onima kojima je pomoć bila potrebna?
Ova pitanja su samo indikativna – možete ih promeniti, dodati ili izbaciti neka po svojoj želji.