sport u nfo

Sport kao sredstvo za izgradnju tima, podizanje energije i aktivnosti za razvoj veština

Do sada smo istražili uticaj fizičke aktivnosti na pojedince i njihove zajednice. Međutim, pored očiglednih korisnih efekata na zdravlje i potencijalnog pozitivnog uticaja na društvo, sport može biti i koristan alat za ubrzano povezivanje među članovima grupe koja radi zajedno sa određenim ciljem koji se razlikuje od pobede u sportu. Neki od dobrih primera za ovo su aktivnosti za izgradnju tima, aktivnosti za podizanje energije, kao i aktivnosti za razvijanje veština u okviru programa neformalnog obrazovanja.

Tokom izgradnje tima, od članova se traži da učestvuju u aktivnostima koje su deo procesa dizajniranog sa ciljem da unapredi dinamiku grupe. Koncept izgradnje tima je danas u širokoj primeni u kompanijama koje neguju zdravo radno okruženje. Ove aktivnosti su takođe osmišljene da izazovu zadovoljstvo, produktivnost zaposlenih i posledično porast profita.

Kohezija grupe je jedan od ključnih aspekata koji određuje da li će trening ili neki drugi događaj u oblasti NFO biti uspešan ili ne. Generalno govoreći, kohezija predstavlja jačinu veze između članova grupe ili, neformalno, meru u kojoj se članovi drže zajedno. Kohezija tima koja se postiže kroz fizičku aktivnost ne samo da utiče na učinak, već takođe može da se prenese na društvene odnose u budućnosti. Kohezija se može posmatrati i iz šire perspektive. Poznata je Politika kohezije Evropske unije koja predstavlja osnovne razvojne principe EU koji imaju za cilj smanjivanje razlika i sprečavanje polarizacije. Drugim rečima, ona je osmišljena da promoviše dobrobit za sve regije Unije.

Ne samo da se kroz koheziju postiže ravnopravan razvoj, već i drugi evropski ciljevi i vrednosti imaju uporište u sportu, a neki od njih su solidarnost, inkluzija, jednakost i mir. Približavanje tih vrednosti mladima može se negovati kroz strukturirane aktivnosti zasnovane na sportu. U sledećem odeljku ćemo istražiti moguće aktivnosti osmišljene sa ovim ciljem. Zapamtite da su ove aktivnosti osmišljene da podučavaju vrednosti dok se sport koristi kao sredstvo. To znači da fokus ne treba da bude na takmičenju, već na sticanju novih znanja i veština.