sport u nfo

Postoje sledeća četiri stila učenja:

  • Asimilativni – osoba je usmerena ka idejama i apstraktnim konceptima. Njene sposobnosti za učenje se nalaze između apstraktne konceptualizacije i reflektivne opservacije. Smatra da je preciznost teorijskih koncepata veoma važna. Njihova najveća prednost je induktivno razmišljanje;
  • Divergentni – njegova suština je između konkretnog iskustva i reflektivne opservacije. Ovaj tip osobe ima izraženu maštu i svest o vrednostima. Ona najbolje radi u promenljivom okruženju koje zahteva promene ideja;
  • Konvergentni – stoji nasuprot divergentnom stilu. Ove osobe su produktivne, dobre su u rešavanju problema i donošenju odluka. Za njih su od velike važnosti konkretna rešenja i brzo obavljanje zadataka;
  • Akomodacioni – naglašava konkretno iskustvo i aktivno eksperimentisanje. Ove osobe strastveno delaju i najviše cene nova iskustva. Veoma su prilagodljivi novim okolnostima i spremni su da preuzmu rizik.

Ove dimenzije ili stilovi učenja još uvek su predmet debata i tema velikog broja istraživanja toliko godina nakon uvođenja koncepta. Studije su istraživale veze između stilova učenja i afiniteta osoba prema univerzitetu kao i njihov učinak tokom studiranja. Birn i Lajnos su u svojoj studiji iz 2001. godine zaključili da postoji korelacija između stilova učenja i izbora predmeta među studentima i da oni koji preferiraju konvergentni stil biraju programe i kurseve koji su u skladu sa pretpostavkom da je ovom tipu privlačna informatika. Drugi su istraživali razvoj specifičnih „mekih“ veština kod studenata i njihovo korišćenje za napredak kao i stilove učenja koje preferiraju.

Ipak, ne postoji istraživanje koje će dovoljno distinktivno odrediti korelaciju između stilova učenja i sporta. Nekoliko istraživanja koja postoje fokusirana su na profesionalne sportiste ili one koji to teže da postanu. Omladinske razmene mogu biti dobro okruženje u kome bi se bolje ustanovila veza između sporta kao dela neformalnog obrazovanja i preferiranih stilova učenja kod pojedinaca.

U tom smislu, preporučuje se da se istraže profili učesnika pre događaja ili na samom njegovom početku prema metodi koja je data u Aneksu 1 ovog dokumenta. Dokument o učestvovanju u vašoj aktivnosti NFO treba poslati učesnicima nakon što ih obavestite da su njihove prijave prihvaćene. Zamolite učesnike da slede instrukcije koje su im date i da vam pošalju svoje odgovore koji će vam služiti da napravite njihove individualne profile i dobijete ideju o tome kakvi im pristupi i stilovi učenja odgovaraju. Na ovaj način možete da napravite i profil čitave grupe.

Sa druge strane, različite reakcije učesnika tokom aktivnosti mogu da se beleže i mere uz pomoć reflektivne opservacije i evaluacije. Sakupljajte ovaj materijal da biste nakon programa mogli da odredite afinitete učesnika prema određenim aktivnostima na osnovu njihovih preferiranih stilova učenja. Uvid u ove informacije može da vam bude od koristi u budućnosti pri dizajniranju događaja u oblasti NFO koji koriste sportsku metodologiju.