sport u nfo

Sport U NFO – Mogućnosti i benefiti

Prema Priručniku za obrazovanje o ljudskim pravima (Manual for Human Rights Education – COMPASS) Saveta Evrope, neformalno obrazovanje se odnosi na planirane, strukturisane programe i procese lične i društvene edukacije za mlade ljude koji su osmišljeni da unaprede njihov opseg sposobnosti i kompetencija izvan kurikuluma formalnog obrazovanja. Primećen je porast prepoznavanja neformalnog obrazovanja iako je taj porast teško evaluirati i potvrditi zvanično. Takođe, neke druge važne karakteristike NFO su:

• volontersko angažovanje,
• dostupnost,
• organizovani proces sa obrazovnim ciljevima,
• učešće,
• usmereno je na učenika,
• usmereno je na učenje životnih veština i pripremanje za aktivno građanstvo,
• zasniva se kako na individualnom, tako i na grupnom učenju sa kolektivnim pristupom,
• holistički pristup koji je orijentisan ka procesu,
• zasniva se na iskustvu i akciji,
• organizacija na osnovu potreba učesnika.

U Evropi je početak 21. veka obeležen težnjom ka inovacijama. On je u svojoj suštini društvo zasnovano na znanju u kome se ljudi podstiču da izvuku najbolje od dostupnih sredstava za učenje u formalnom, neformalnom i informalnom radnom okruženju. Ovakva okruženja za učenje ne treba nikako posmatrati odvojeno jedne od drugih, već kao komplementarne i treba svakom pojedincu dati priliku da kreira svoju kombinaciju celoživotnog iskustva učenja.

Prema AEGEE, neformalno obrazovanje služi kao odlično sredstvo za razvoj veština komplementarnih onima koje se uče kroz formalno obrazovanje. Ova neiscrpna lista obuhvata interpersonalne, organizacione i veštine za rešavanje konflikta, kao i veštine koje se odnose na liderstvo, planiranje, organizaciju, koordinaciju i praktično rešavanje problema, timski rad, samopouzdanje, disciplinu itd.