sport u nfo

Prema AEGEE, neformalno obrazovanje služi kao odlično sredstvo za razvoj veština komplementarnih onima koje se uče kroz formalno obrazovanje. Ova neiscrpna lista obuhvata interpersonalne, organizacione i veštine za rešavanje konflikta, kao i veštine koje se odnose na liderstvo, planiranje, organizaciju, koordinaciju i praktično rešavanje problema, timski rad, samopouzdanje, disciplinu itd.

Prema najsveobuhvatnijoj definiciji, OKS je neformalni edukativni pristup koji koristi sport i fizičke aktivnosti i koji se odnosi na razvoj ključnih kompetencija pojedinaca i grupa sa ciljem da se doprinese njihovom ličnom razvoju i održivoj transformaciji društva.

Važno je napraviti razliku između obrazovanja za sport, obrazovanje sportom i obrazovanje kroz sport. Naravno, ovi koncepti imaju u svojoj osnovi fizičku aktivnost, ali se njihovi ciljevi razlikuju. Obrazovanje za sport ima za cilj razvoj kompetencija za unapređenje fizičkih performansi u kontekstu sportskog takmičenja. Njegov fokus je pobeda. Sa druge strane, obrazovanje sportom predstavlja malo dublji koncept koji se oslanja na sport radi promocije zdravlja i dobrobiti društva. Na kraju, ali ne i manje važno, tu je obrazovanje kroz sport koje nudi holističku perspektivu više nego prethodna dva pristupa. U ovom smislu, sport se posmatra kao sredstvo za lični napredak koji će u jednom trenutku doneti i transformaciju društva.

Ovakav pristup povezivanju sporta i NFO već se primenjuje u praksi širom sveta. Neke od najočiglednijih koristi sporta i fizičke aktivnosti su već navedene ali, u kontekstu razvijanja tzv. „mekih“ veština kod mladih ljudi, važno je razumeti njihovu korelaciju sa očekivanim ishodima NFO. Tabela ispod prikazuje ključne kompetencije na koje može pozitivno da se utiče uvođenjem sporta kao metode učenja.

U skladu sa navedenim, kada osmišljavate svoj program aktivnosti u omladinskom radu, prvi korak treba da bude određivanje vaših ciljnih kategorija kompetencije. Na osnovu toga, razmotrite veličinu grupe sa kojom radite i odlučite da li su za nju adekvatniji individualni ili grupni sportovi. U ovoj fazi je važno da podržite princip participacije i da omogućite učešće svim članovima grupe.