ТРАНС-НАЦИОНАЛЕН СОСТАНОК ВО СКЛОП НА ПРОЕКТОТ “INTHROUGH” ОДРЖАН ВО БЕЛГРАД, СРБИЈА

Четвртиот транс-национален состанок во рамките на проектот “INThROugh – the power of cross-sectoral synergy between education and sport” беше организиран во Белград, Србија, од 11ти Април до 13ти, 2022.

Главната цел на овој состанок беше да се фасцилитира институционализацијата на неформалното образование во и преку “grassroots“ спортови. Затоа партнерските организации и спортските клубови од Србија, Хрватска и Северна Македонија се сретнаа со претставниците на локалните власти од општините во кои се нивните седишта со цел да разговараат со нив како да развијат значајни препораки за полиси засновани на докази за локалните власти да го поддржат образованието во и преку спорт за промовирање на европските вредности и зајакнување на меѓукултурниот дијалог. Нашата намера е овие препораки да станат дел од Локалните акциски планови за млади кои локалните власти ги донесуваат приближно секои 4 години.

Проектот “INThROugh” е кофинансиран од Erasmus+ програмата на Европската Унија.