Спорт во НФО

Спорт во НФО – Можности и придобивки

Според Прирачникот на Советот на Европа за образование за човекови права (COMPASS), неформалното образование се однесува на планирани, структурирани програми и процеси на лично и социјално образование за младите луѓе дизајнирани да го подобрат нивниот опсег на вештини и компетенции надвор од формалната наставна програма. Може да се забележи дека поддршката за неформалното образование се зголемува, иако официјално, ова е тешко да се потврди и потврди. Исто така, некои други важни карактеристики на НФО се:

• доброволно ангажирање,
• достапност,
• организиран процес преку поставени образовни цели,
• учество,
• насоченост кон ученикот,
• насоченост кон учење на животни вештини и подготовка за активно учество во општествените активности,
• засновано на индивидуално и на групно учење со колективен пристап,
• холистички пристап кој е ориентиран кон процесот,
• пристапот кон учењето е преку искуство и акција,
• организација врз основа на потребите на учесниците.

Во Европа, почетокот на 21 век е обележан со стремеж кон иновации. Во суштина, тоа е општество засновано на знаење во кое луѓето се охрабруваат да го извлечат најдоброто од достапните алатки за учење во формални, неформални и информални работни средини. Ваквите средини за учење не треба да се гледаат изолирано една од друга, туку како комплементарни и треба да се даде можност на секој поединец да создаде своја сопствена комбинација на искуство за доживотно учење.

Според AEGEE, неформалното образование служи како одлична алатка за развивање вештини кои се комплементарни на оние кои се учат преку формалното образование. Оваа неисцрпна листа вклучува интерперсонални, организациски и вештини за решавање конфликти, како и вештини поврзани со лидерство, планирање, организација, координација и практично решавање на проблеми, тимска работа, самодоверба, дисциплина итн.