Спорт во НФО

Искуствено учење преку спорт

Книгата, Искуствено учење: Искуството како извор на учење и развој од Дејвид Колб, беше објавена во 1984 година. Како што сугерира самото име, тој го претставува концептот на учење преку искуство или, со други зборови, учење преку активност. Некои од најпопуларните активности денес кои се засноваат на овој принцип се практичната работа, училишни екскурзии, часови на отворено итн. Исто така, тие се широко користени во активности кои спаѓаат во областа на неформалното образование. 

Циклусот на искуствено учење се состои од четири чекори. Првиот чекор е искуство кое може да се предвиди како планиран настан, активност или стимулација. Следи вториот чекор – давање на повратна информација и чекор 3 – евалуација. Повратната нформација е дел од процесот кој често се занемарува, но всушност е клучна активност за успешен процес на учење. Учесниците размислуваат заедно што им дава можност да ги прошират своите хоризонти. Евалуацијата треба да служи како метод за поврзување со реалниот свет. Во последната фаза учесниците се пристапуваат кон примена (чекор 4) или го користат стекнатото знаење. 

Kolb’s learning cycle shows the complete action where individual is able to implement new knowledge in order to change existing behavior or habits. In other words, the participants of the action will be able to use new competences.

Циклусот на учење на Колб покажува комплетен процес во кој поединецот може да имплементира ново знаење за да ги промени постоечките однесувања или навики. Со други зборови, учесниците во активноста ќе можат да користат нови компетенции.  Врз основа на овие четири чекори, Колб дефинираше четири димензии на учење. Стиловите на учење се опишани како особини кои се однесуваат на тоа како поединецот пристапува кон задачите и како ги обработува информациите . Стиловите на учење варираат од личност до личност. Забележани се многу фактори кои влијаат на преферираниот стил на учење, како што се: возраст, степен на образование, место на живеење, фамилијарниот приход,  култура, тип на личност итн . Една од главните придобивки на овој пристап е едноставноста на одредување на личниот стил на учење преку прашалник кој ги евидентира преференциите во однос на учењето во два сегменти. Перцептивниот сегмент опишува како луѓето размислуваат, со конкретно искуство (чувства) и апстрактна концептуализација (размислување) како спротивставени концепти; додека Процесниот сегмент опишува како луѓето работат, преку активно експериментирање (апликација) и рефлективна обсервација (набљудување) како спротивни концепти. Процесот се завршува со вкрстување на мерките прикажани на следниот график и идентификување на преферираниот стил на учење според квадрантот во кој се наоѓа.