НФО ВО СПОРТ

Циклус на учење

Неформалното образование може да биде прилично сложено и мотивирачко и за учесниците и за фасилитаторите, тренерите или спортските тренери. Така треба и да биде, бидејќи идејата е да се стимулира целната група на повеќе начини, да се води низ сите фази од процесот на учење, да им се дозволи да уживаат во патувањето, да комуницираат едни со други и на крајот да го претвориме ова искуство во чисто знаење, стекнато и веќе сместено во нивните умови и души. Само тогаш ќе можат да размислуваат и да ги ценат резултатите и да се чувствуваат доволно сигурни за дополнително да го пренесат знаењето што го стекнале и да ги умножат резултатите од нивниот напор. Овој процес на учење нема дефиниран почеток или крај. Тоа е тековен круг каде што една фаза ја следи другата, обезбедувајќи им на учесниците единствено искуство на учење и апсорбирано знаење.

Значи, кои методи, алатки и техники припаѓаат на секоја фаза на учење? И како можат да се применат во спортот? Погледнете го следново!

ИСКУСТВО: симулација, играње улоги, градење тимови, игри за загревање, подигнување на енергијата итн.
ПРИМЕНА: студија на случај, активности за решавање проблеми, играње улоги, презентирање итн.
ГЕНЕРАЛИЗИРАЊЕ: споделување искуство, прераскажување, дискусија, примери од реалниот живот итн.
РЕФЛЕКТИРАЊЕ: оценување, групи за дискусија, анализа на резултати, испрашување, прашалници, анализа по завршување на игра итн.

После сето ова знаење…..сега сте подготвени да одите напред! Оставете ја теоријата на страна и да почнеме со практични активности!