NFO U sportU

NFO – pokaži mi svoje pravo lice!

INTERAKCIJA
Ključna reč u svim metodama neformalnog obrazovanja je ništa drugo nego – INTERAKCIJA! NFO ne može biti putovanje u jednom pravcu jer zahteva aktivno učešće i uključivanje svih prisutnih – trenera, facilitatora, učesnika. U njemu nema mesta običnom posmatranju niti pasivnom slušanju na bilo kom nivou procesa. NFO se zasniva i prilagođava potrebama i željama učesnika koji su uključeni angažovani u svim fazama procesa; prema tome, interakcija je komponenta koja nikada ne izostaje. Timski rad, fizička aktivnost, otvoreno izražavanje mišljenja, deljenje i debatovanje integralni su deo ovog „živog organizma“ koji se formira prema stavovima, odnosima i ponašanjima ljudi koji su u njega uključeni. Najznačajniji pozitivni rezultat ovog procesa koji stoji nasuprot pasivnih i suvoparnih metoda formalnog obrazovanja jeste činjenica da učesnici unapređuju svoje socijalne veštine i postaju otvoreniji prema drugima.

NAŠI VODEĆI

PRINCIPI

INTEGRISANO UČENJE
Integrisano učenje istražuje i koristi informacije efektivno, omogućavajući učesnicima da integrišu ideje i iskustva i primene ih da bi formulisali nove situacije za učenje. Rezultati integrisanog učenja u metodama neformalnog obrazovanja uključuju podsticanje kreativnosti, prilagodljivost, kritičko razmišljanje i saradnju kao ključne osobine ovog procesa.

KREATIVNOST
Generalno se smatra da kreativnost budi unutrašnju motivaciju za učenje jer, kada se neko fokusira na određeni cilj, više se angažuje tokom procesa učenja i voljan je da obavlja određene zadatke kako bi taj cilj dostigao. Zapravo, neformalno obrazovanje je direktno povezano sa kreativnošću jer učesnici otkrivaju nove načine za rešavanje zadataka i usmeravaju se da posmatraju određenu temu ili proizvedu neki konkretan rezultat nalazeći neuobičajene i nove perspektive. Kreativne metode neformalnog obrazovanja imaju moć da poboljšaju raspoloženje, povećaju samopouzdanje, podstaknu kognitivne funkcije, oslobode od stresa i anksioznosti i, naravno, unaprede socijalne veštine!

ZABAVA
Budući puno strasti i zabave, neformalno obrazovanje pruža izvrsnu priliku za učenje kroz aktivnosti koje su veoma zabavne, izazivaju mnoge emocije i zasnivaju se na aktivnom učešću i uključivanju. Ono zbližava ljude i čini se kao sasvim prirodan način za učenje. Na kraju ostaje nezaboravan doživljaj jedinstvenog iskustva učenja!

OPUŠTENO OKRUŽENJE
Tradicionalno učenje se posmatra kao aktivnost u učionici koja se događa u ustanovljenom, strukturiranom i formalno organizovanom okruženju. Međutim, široko je prihvaćen stav da postoji mnogo važnih stvari koje se uče van takvih uslova i zato, suprotno od uobičajenih praksi formalnog obrazovanja, NFO nudi učesnicima potpuno različito okruženje. Neformalno učenje se događa izvan okruženja za formalno učenje, iako za njega postoji organizacioni okvir. Za neke učesnike ovo može biti okruženje koje je otvorenije i koje ih može više podstaći da se stvarno uključe u temu, da osete veću slobodu da se izraze, opuste i otvore.

USMERENO NA UČENIKA
Akcenat u NFO je više na učenju a manje na podučavanju. Oni koji uče učestvuju u određivanju ciljeva obrazovanja i imaju suštinsku kontrolu nad sadržajem i metodama koje se primenjuju, što vodi ka negovanju stavova svesti o sebi i mogućnosti kontrolisanja okruženja. Pored toga, znanje koje učesnici stiču je relevantno za njihove živote, kao i za potrebe društva, međutim, uvek je prilagođeno nivou njihovog razvoja sa novim sadržajima i iskustvima koja se uvode kada je učesnik spreman. Kao rezultat, neformalno obrazovanje je mnogo fleksibilnija metoda učenja u odnosu na pristup formalnog obrazovanja koje je po definiciji regulisano.

Da li vam sve ovo zvuči poznato? Naravno! Pristupi sporta i neformalnog obrazovanja dele mnoge zajedničke osobine i zato mogu da se tako harmonično međusobno podržavaju. Međutim, ove sličnosti se ne odnose samo na sam proces učenja već mogu da se nađu i kod ključnih aktera ovih procesa. Facilitatori i treneri u NFO prakse često uključuju i sportske aktivnosti u svoj tok učenja, dok sportski treneri, instruktori i sportski mentori u nekim prilikama primenjuju metode NFO čak i ako to ne shvataju! Naime, njihove uloge su prilično slične i sve spadaju pod „procese treniranja“.

Kad smo kod toga, iako ne postoji zvanična definicija „treninga“, ovaj termin se može odnositi na različite procese i aktivnosti u zavisnosti od konteksta u kome se odigravaju kao i ciljeva i vrednosti onih koji ih sprovode, iako se određene osobine i opšti elementi mogu uočiti kod svakog treninga.